Курс призначений для вдосконалення граматичних знаннь учнів з англійської мови; удосконалити навички аудіювання; зацікавити учнів у вивченні англійської мови; посприяти творчому розвитку особистості.

Основні завдання:

- поглиблення й удосконалення знань учнів з граматики;

-вміння правильно застосовувати граматичні конструкції;

-  розвиток і вдосконалення умінь і навичок аудіювання;

- розуміння інформації під час як безпосереднього, так і опосередкованого (у звукозапису)

спілкування зі співрозмовником;

розуміння основного змісту тексту відповідно

до тематики ситуативного спілкування;

- комунікативний і соціокультурний розвиток

особистості учня;

- розширення світогляду учня;

- розвиток творчої особистості;

- виховання інтересу до вивчення англійської мови.


 

 

 

Дистанційний курс має на меті допомогти учням поглибити знання з української мови, підготуватись до олімпіад, конкурсів.

Курс призначено для  коррекції та контролю навчальних досягнень учнів із української літератури.

Він орієнтований на шкільну програму з української літератури для шкіл з українською та російською мовами навчання й адаптований до 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.  У ньому використано компетентнісно-орієнтовані тестові завдання, що передбачають завдання закритого типу: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення послідовності, відповідності, а також відкритого типу з розгорнутою відповіддю.

Метою є грунтовна підготовка  до успішного складання ЗНО.

Курс призначений для проведення індивідуальних і фронтальних тестувань у процесі вивчення тем або під час підготовки до контрольних робіт.

Курс призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл за підручником Карпюк О.Д.

Метою курсу є  формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформвані на основі мовних знань і навичок, розвиток комунікативних навичок учнів  за допомогою електронної системи управління навчанням Moodle.